Helsingfors Design Manual

Sök i manualen på finska

Helsingfors Design Manual är en handbok, som förverkligar Helsingfors stads gemensamma målsättningar för stadsmiljön.

Helsingfors former, material, färger samt deras användningssätt på ett och samma ställe

Ett stort antal faktorer formar stadsupplevelsen, varav stadsbilden är en av de viktigaste. Stadens synliga element skapar utgångspunkten för den visuella, rumsliga och funktionella upplevelsen av staden. Helsingfors stadsbild har formats av många tidsperioder, funktioner och aktörer. Syftet med manualen är att skapa visuell enhetlighet och kännspakhet i offentliga uterum samt berika användarnas upplevelser.

Ett enklare och kostnadseffektivare sätt att förverkliga ett kännspakt Helsingfors

Helsingfors Design Manual gör stadsplaneringen smidigare och minskar den tid som går åt till att söka information. Ett kännspakt och hållbart Helsingfors utvecklas på ett konsekvent sätt genom att följa de målsättningar som fastslagits för staden. Helsingfors Design Manual befrämjar långsiktiga lösningar i planering av stadsrummet och stöder således förverkligandet av målsättningarna.

En portal för att dela kunskap

Helsingfors Design Manual sammanställer all den yrkeskunskap som de experter som bygger Helsingfors besitter. Manualen erbjuder stöd i såväl planering, byggande och underhåll som i beslutsfattande och kommunikation. De huvudprinciper och framtidsutsikter som ligger till grund för planeringen av ett kännspakt och hållbart Helsingfors blir tack vare manualen fritt tillgängliga för alla.

 

Brunnsparken. Bild: Virpi Vertainen
Brunnsparken. Bild: Virpi Vertainen

 

Vem är Helsingfors Design Manual avsedd för?

Helsingfors Design Manual är en handbok om upphandling, planering, byggande och underhåll av offentliga uterum för planerare, myndigheter och beslutsfattare. Manualen skapar ett visuellt enhetligt, kännspakt utseende för stadens uterum. Manualen främjar planering, byggande och underhåll av en funktionell stadsmiljö genom att dela information om praktiska lösningar. Därtill fungerar manualen som bakgrundsinformation för alla som är intresserade av stadsplanering och utveckling av Helsingfors, liksom invånare, fastighetsutvecklare, markägare och företag. Manualen gäller inte markanvändning, planläggning eller trafikplanering, vilka utöver byggandet formar ett områdes identitet och egenskaper.

Bruksanvisningar

Du kan söka med fritext i sökfältet eller bläddra fritt i manualen. Om du använder sökord, markerar manualen alla träffar med gult. Antalet träffar visas till höger på manualen.


 Sök i manualen på finska