Ohje

Päivitetty 29/03/2023

Saarikorttien rakenne ja lukuohje


PALVELUT

Palvelut -osiossa on lueteltu saarelta löytyvät palvelut. Vesiliikenneyhteyksiä lukuun ottamatta nämä ovat pääosin kaupungin tuottamia julkisia palveluita. Jos kyseessä on yksityinen tai maksullinen palvelu, se on kirjattu näkyviin.

Vesiliikenneyhteydet = kulkuyhteydet saareen

Laiturit = saarelta löytyvät vesiliikenne-, vierasvene-, septi- ja uimalaiturit

Mahdolliset maksulliset laiturit = jos saarella on yksityisiä, maksullisia rantautumispaikkoja

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat = mihin saarella voi rantautua

Sauna = saarelta löytyvät saunat

Keittokatos = saarelta löytyvät keittokatokset

Rakennettu tulipaikka = tulipaikat retkeilyä varten

Hiiligrilli = yleisessä käytössä oleva hiiligrilli

Polttopuuhuolto = polttopuut tulentekoa varten

WC/käymälä = saaren wc- ja käymälätilat

Jätehuolto = onko saarella jatkuvaa jätehuoltoa

Kaivo = saarelta löytyvät kaivot ja veden juomakelpoisuus

Taukopaikka = retkeilijöille suunnatut levähdys- ja taukopaikat

Telttailupaikka = saarelta löytyvät luvalliset telttailupaikat

Mahdolliset maksulliset telttailupaikat = jos saarella on yksityisiä, maksullisia telttailupaikkoja

Opastaulu = opastus saarella

Reitit = saarella kulkevat reitit ja polut

Luontopolku = saarelta löytyvä luontopolku

Esteettömät palvelut = saaren esteettömät palvelut ja kulkeminen

Muut palvelut = kiinnitysrenkaat, vuokrattava kokoustila tms. saaren käyttöä tukevat palvelut

Kiinteistöjen vuokraus -kartassa on kuvattu Helsingin maanomistus- ja vuokra-alueet. Aineisto on tarkoitettu vain kaupungin sisäiseen käyttöön, ja linkki vie kaupungin sisäiseen karttapalveluun


KUNNOSSAPIDON TOIMENPITEET JA MUUTOSTARPEET

Osiossa kuvataan saarta koskevia kunnossapidon toimenpiteitä, vastuutahoja ja mahdollisia  muutostarpeita. Kunnossapidon toteutustapa kuvataan vain niistä kohteista, joissa kaupunki on kunnossapitäjänä ja jotka ovat yleisessä käytössä. Osaa kohteista hallinnoivat vuokralaiset.

RAKENNUKSET = saunoja ym. rakennuksia sekä WC/käymälöitä koskevat kunnossapidon toimenpiteet sekä havaitut muutostarpeet

RAKENTEET = laitureita, rantautumis- ja kiinnittäytymispaikkoja, keittokatoksia, rakennettuja tulipaikkoja ja muita rakenteita sekä kaivoja koskevat kunnossapidon toimenpiteet sekä havaitut muutostarpeet

VARUSTEET JA KALUSTEET = taukopaikkoja, opastauluja, luontopolkuja, hiiligrillejä ym. varusteita ja kalusteita koskevat kunnossapidon toimenpiteet sekä havaitut muutostarpeet

PUHTAANAPITO = puhtaanapitoa koskevat kunnossapidon toimenpiteet sekä havaitut muutostarpeet

LUONNONHOITO = metsien ja niittyjen hoitoa koskevat kunnossapidon toimenpiteet sekä havaitut muutostarpeet

KUNNOSSAPIDON ROOLIT = vastuutahot, sisäiset yhteistyön tahot, muut keskeiset toimijat sekä käytännön toteutuksen lyhyt kuvailu

KUSTANNUKSET = nykyiset kunnossapidon kustannukset sekä arvio muutostarpeiden kustannuksista

LISÄTIEDOT = muu kunnossapitoon ja muutostarpeisiin liittyvä informaatio


LUONTO JA MAISEMA

Luonto ja maisema -osiossa on kuvattu saaren ominaispiirteitä ja mahdollisia arvokkaita luontotyyppejä ja suojelualueita.

Luontotiedot kartalla -linkin takaa löytyy Helsingin karttapalveluun syötettyjä luontotietoja paikkatietoaineistoina: 

  • uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit
  • metsä- ja kääpäkohteet
  • tärkeät matelija- ja sammakkoeläinkohteet
  • arvokkaat geologiset kohteet
  • tärkeät lepakko- ja lintualueet
  • arvokkaat kasvikohteet
  • suojellut luontotyypit, Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet

HISTORIA

Historia-osiosta löytyvät saaren historiaa koskevat tiedot tiivistetysti. Kulttuuriympäristöt kartalla -linkin takaa löytyy Helsingin karttapalveluun syötettyjä tietoja paikkatietoaineistona:

  • suojellut rakennukset ja alueet
  • arvoympäristöt
  • maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

 TULEVAISUUS

Tulevaisuus-osiossa kuvataan saaren kehittymistä ja tulevaisuuden näkymiä. Osiossa esitellään mm. saavutettavuuden kehittämistä ja ajankohtaisia kehityssuunnitelmia.