Hattusaari

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Hattusaari

Arvokas luontokohde ja loppukesän retkeilyyn soveltuva jokamiessaari

Hattusaari on pieni Helsingin ulkosaaristossa sijaitseva saari, jossa on erittäin paljon luontoarvoja. Esimerkiksi varpunummi ja karu pienruohoketo ovat harvinaisia ja ainutlaatuisia luontokohteita koko kaupungin mittakaavassa.

Saari on tällä hetkellä noin 30 kiinteistön yhteisomistuksessa, Helsingin kaupungilla on suurin osa osuuksista. Hattusaaren kehittämisen tavoitteena on turvata saaren luontoarvot kestävällä tavalla.


Palvelut

Saari on linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), ja siksi saarella käyntejä ja saarelle rantautumista tulee välttää lintujen pesimäaikaan (huhti-heinäkuussa).

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit: –

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat:

Sauna:

Keittokatos:

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä: Ulkokäymälä. (ei käytössä lintujen pesimäaikana)

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Telttailupaikka: Telttailu ei ole suositeltavaa saaren herkän luonnon takia.

Opastaulu:

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

Huom. saarella ei ole kunnossapitoa lintujen pesimäaikana (huhti-heinäkuussa)

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito: Ulkokäymälä

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Rakenteiden muutostarpeet: Rantautumista ja kulkua saaressa tulee ohjata maasto-opasteilla ja rakenteilla. Esimerkiksi nummen ja pienruohokedon rajaaminen hienovaraisesti maapuilla sekä rakennetun, maastoon merkityn kulkuväylän toteuttaminen alueiden poikki tai vieritse ehkäisisivät kasvillisuuden kulumista. Saaren pohjoisosan hiekkarannan kulumisen ja eroosion vähentämiseksi taas voidaan rakentaa rannan yläosan lappeelle portaat ja näin pyrkiä ohjaamaan rantautuminen ja kulku saareen keskitetysti.


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet: Rantautumista ja kulkua saaressa tulisi ohjata maasto-opasteilla ja rakenteilla. Saaresta voidaan esimerkiksi laatia saaren pohjoisosaan sijoitettava opaste, josta ilmenevät muun muassa saaren arvokkaat luontokohteet, saarta kiertävät reitit ja rajoitetun käytön alueet sekä mahdolliset muut retkeilypalvelut.


PUHTAANAPITO 

Puhtaanapidon toimenpiteet: Ulkokäymälän huoltokäynnit.

Puhtaanapidon muutostarpeet: Roskahuollon tehostaminen

LUONNONHOITO 

Metsien hoito: –

Metsien hoidon muutostarpeet: –  

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet: Saaressa tarvitaan kiireellisesti vieraslajitorjuntaa kurtturuusun osalta.


KUNNOSSAPIDON ROOLIT 

Vastuutaho: KUVA (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:


KUSTANNUKSET 

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista: –

LISÄTIETOA 

Saari on linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), ja siksi saarella käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikaan huhti-heinäkuussa. Pesimäaikaista häiriötä tulee pyrkiä opastuksen ja valistuksen keinoin rajoittamaan. Erilaisissa infomateriaaleissa tulee tuoda esille saaren runsas pesimälinnusto.

Saari on kokonaisuudessaan luokiteltu arvokkaaksi kasvillisuuskohteeksi (1 lk.). Saaren käyttöä tulee jatkossa seurata ja tarvittaessa rajoittaa käyttöä, mikäli kuluminen ja eroosio lisääntyvät.


Luonto ja maisema

Pieni, matala ja vähäpuustoinen saari

 • avoimet hiekkarannat ja loivat rantakalliot ominaisia saarelle
 • poikkeuksellinen ja maisemallisesti edustava nummimainen pohjoisosa hiekkarantoineen
 • puusto koostuu lähinnä käkkäräisistä saaristomännyistä

Paljon luontoarvoja

 • koko saari luokiteltu arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi (1 lk.)
 • kaksi luonnonhiekkarantaa ovat luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä
 • uhanalaisia luontotyyppejä: varpunummi (erittäin uhanalainen, EN), Itämeren hiekkarannat (EN), karu pienruohoketo (äärimmäisen uhanalainen, CR), kivikkoiset niittyrannat silmälläpidettäviä (NT)
 • maasto paikoitellen voimakkaasti kulunut

Linturikas pesimäsaari, joitakin vieraslajiongelmia

 • kuuluu Nuottakarin-Pihlajaluodon-Välikarin-Hattusaaren linnustollisesti arvokkaaseen kohteeseen (1. lk), pesimärauhan turvaaminen tärkeää
 • erityisesti pohjoinen hiekkaranta on saaren linnustollisten arvojen keskittymä
 • kuuluu Kallahdenniemen vedet -nimiseen maakunnallisesti tärkeään lintuvesialueeseen
 • kurtturuusu kasvattanut elinvoimaiset esiintymät hiekkaisessa maassa

Historia

Hattusaari oli pitkään valtion hallinnassa, eikä se ollut kesähuvilasaari. Vuonna 1929 saari siirtyi puolustusministeriön hallintaan. Puolustusministeriön aikana saarelle on rakennettu kalamajoja. Tuolta ajalta on jäljellä valettu talon perusta. Vuonna 1978 Hattusaaren hallinta siirtyi valtiolta Helsingin kaupungille, mistä lähtien saari on ollut virkistyssaari.


Tulevaisuus

Hattusaaressa ei ole virkistyspalveluja lukuun ottamatta ulkokäymälää. Hyvin maihinnousuun soveltuvat rannat ja hiekkamaa houkuttelevat kuitenkin muun muassa melojia saareen. Saaressa näkyy useita itse tehtyjä nuotiopaikkoja ja grillejä, erityisesti saaren pohjoisosassa. Kova kulutus näkyy maastossa paikoitellen kuluneisuutena.

Hattusaaressa kehittämisessä luontoarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Kulunohjauksen, kuten opasteita ja polkuja tarvitaan pikaisesti, jotta arvokkaat kasvillisuusalueet eivät kuluisi. Esimerkiksi uusilla porras- ja puurakenteilla voidaan ohjata rantautumista ja vähentää arvokkaan hiekkarannan kulumista.

Uusia rakennettuja oleskelupaikkoja ei tule sijoittaa uhanalaisten luontotyyppien viereen.


Saavutettavuuden kehittäminen

 • Ei suunnitteilla saavutettavuuden parantamisen toimenpiteitä

Muut potentiaaliset kehityskohteet

 • Vieraslajien torjunta (kurtturuusun esiintymä) kiireellinen toimenpidetarve
 • Hattusaareen ei esitetä uusia virkistyspalveluja, koska saaren luonnonympäristö ei kestä kovaa kulutusta
 • Maanomistustilanne ja kiinteistöjen yhteisomistus kaipaa selkiyttämistä
 • Saaren käyttöä tulee seurata ja tarvittaessa rajoittaa luontoarvojen suojelemiseksi. Tiedotus tärkeässä roolissa.
 • Hattusaarelle tulee laatia suunnitelma siitä, miten saaren virkistyskäyttöä tulisi ohjata arvokkaiden kasvillisuusalueiden luontoarvojen turvaamiseksi. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi se, millaisia rakenteita ja opasteita kulunohjaukseen tarvitaan.

Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Strang, J. 2016: Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. Antiikki-Kirja, Helsinki