Malkasaari

Päivitetty 01/08/2023

Erilaisille retkeilijöille soveltuva retkisaari

Malkasaari on virkistyskäyttöön hyvin soveltuva saari. Se on metsätyypiltään kulutuskestävä ja maastonmuodoltaan loivapiirteinen. Malkasaarta kehitetään esteettömämmäksi ja mahdollisimman monia ryhmiä palvelevaksi virkistyssaareksi.


Palvelut

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet: – 

Laiturit: Saaressa on vesiliikennelaituri, vierasvenelaituri ja ponttonilaituri. 

*maksulliset laiturit: – 

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat: Saaren loivat rannat sopivat melojien rantautumiseen, etenkin saaren pohjoispuolella on suojaisia hiekka- ja sorarantoja. 

Sauna: Sauna ei ole tällä hetkellä käytössä tai vuokrattavissa

Keittokatos: Kyllä. (mutta ei polttopuuhuoltoa: omat polttopuut mukaan)  

Rakennettu tulipaikka: Kyllä. (mutta ei polttopuuhuoltoa: omat polttopuut mukaan)

Hiiligrilli: – 

Polttopuuhuolto: –  

WC/käymälä: Ulkokäymälä. 

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo: Saaressa on kaivo, mutta kaivovesi ei ole juomakelpoista. 

Taukopaikka: Kyllä. 

Telttailupaikka: Soveltuu lyhytaikaiseen telttailemiseen

*maksulliset telttailupaikat: – 

Opastaulu: Kyllä, laiturin luona. 

Reitit: Saaren ympäri kulkee tallattuja polkuja. Vesiliikennelaiturilta ja keittokatokselta menee saunalle kunnollinen reitti.  

Luontopolku: – 

Esteettömät palvelut: – 

Muut palvelut: –Kunnossapidon toimenpiteet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito: Ulkokäymälä, vaja, päärakennus ja sauna.  

Rakennusten muutostarpeet: Päärakennus ja sauna. 

Arvokasta lepakkoaluetta: rakennuksia kunnostettaessa tulee varmistua siitä että lepakot eivät häiriinny.


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito: Laiturit ja poijut; kausiluonteisesti välisiltojen poistot ja muut laitureihin liittyvät työt. Rakennettu tulipaikka, kaivo. 

Rakenteiden muutostarpeet: Laiturit ja rakennettu tulipaikka. 


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito: Opastaulu ja taukopaikka. 

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet: 


PUHTAANAPITO 

Puhtaanapidon toimenpiteet: Normaali huoltokäynti 1-2 krt/vko. Käymälän siivous ja tyhjennys, kuivikkeiden ja vessapapereiden tarkastus/lisäys. Alueen yleiskatselmus sekä irtoroskien keräys. Saunan tarkastus ja tarvittaessa siivous. Rakennetun tulipaikan ympäristön siivous. 

Puhtaanapidon muutostarpeet: Saaren käyttö ja saunan vuokraus on oleellisesti lisääntynyt viime vuonna, ja muun muassa roskaaminen on lisääntynyt.

LUONNONHOITO 

Metsien hoito: –

Metsien hoidon muutostarpeet: – 

Niittyjen hoito: Heinän leikkuu ja raivaus. Alueella on paljon niittyaluetta, joka rehevöityy nopeasti ja usein.

Niittyjen hoidon muutostarpeet: Kunnossapidettävää nurmi-/niittyaluetta on paljon ja se vaatii jatkuvaa hoitoa. Pihapiirin kasvillisuuden hoito- ja kunnostussuunnitelman ja hoitoluokkakartan laatiminen


KUNNOSSAPIDON ROOLIT 

Vastuutaho: Merellinen yksikkö, muut merelliset palvelut -tiimi. Kiinteistöjen/rakennusten osalta KUVA. 

Sisäiset yhteistyötahot: Investointien rahoitus KYMP.  

Muut toimijat:

Käytännön toteutus: Vastuutahon omana työnä tai tilataan ulkopuoliselta.


KUSTANNUKSET 

Nykyiset kunnossapidon kustannukset: Malkasaaren kulut menee Kaunissaaren alle. Työntuntien määrä voisi olla paras tapa arvioida kunnossapidon kustannuksia. 

Arvio muutostarpeiden kustannuksista: –

LISÄTIETOA 


Luonto ja maisema

Puustoinen ja loivapiirteinen saari

 • Malkasaari on puustoinen ja pinnanmuodoltaan loivapiirteinen saari, joka sijaitsee Kallahdenselällä, melko lähellä Kallahdenniemeä.
 • säännöllisen soikion muotoinen saari, jonka rantaviiva on suora.
 • pohjoisrannat vähäkasvisia soraikkoja, kivikkoja ja hietikkoja
 • kallioperältään amfiboliittia ja metavulkaniitteja
 • kallioperän päällä kauttaaltaan soraa ja soramoreenia

Hyvin kulutusta kestävät, aktiivisessa käytössä olleet metsät

 • mäntyvoittoista kangasmetsää, paikoitellen kilpikaarnaisia mäntyjä
 • metsät tyypiltään kulutusta hyvin kestäviä
 • säännöllisemmän metsänhoidon piirissä kuin monet muut saariston metsäiset alueet
 • runsas käyttö näkyy paikoin saaren kasvillisuuden kuluneisuutena ja kenttäkerroksen heinävaltaisuutena

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit

 • saaren keskiosassa, vanhan rakennuksen ja nykyisen keittokatoksen vieressä on pienialainen pienruohoketo, joka on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi luontotyypiksi (CR). Keto on kasvamassa umpeen ja toisaalta siihen kohdistuu kulutusta. Siksi se on kohteena edustavuudeltaan arvioitu kohtalaiseksi
 • etelärannat kivikkoisia niittyrantoja (luokiteltu silmälläpidettäviksi, NT)

Lepakoille tärkeä alue keittokatoksen ympärillä

 • yksi lepakoille tärkeä, luokan III alue, joka kattaa keittokatoksen ympärillä olevan aukean, pohjoisrantaan vievän polun sekä saaren pohjoisrannat (Lepakkokartoitus 2018)
 • Lepakot käyttävät saarta erityisesti loppukesän saalistusalueena. Malkasaaressa tarkistettiin viisi eri rakennusta, joista yhdestäkään ei löytynyt lepakoiden jätöksiä tai muita jälkiä.
Malkasaaren laituri

Historia

Malkasaarella ei ole ollut vakituista asutusta. Saaren nimi Takveda eli kattomalka viittaa siihen, että saarelta on aikoinaan haettu puutavaraa.  

Malkasaarella oli aikoinaan kaksi asuinhuvilaa. Malkasaaren entinen päärakennus 1910-luvulta, Stora villan, purettiin 1960-luvun loppupuolella. Saaren nykyinen grillikatos on rakennettu puretun huvilan kivijalan päälle. Kivijalan lisäksi myös muita päärakennukseen liittyneitä vanhoja kivirakenteita, kuten pihaa ympäröinyt aita, portaita ja kivettyjä kulkuväyliä on säilynyt: saaren keskiosassa oleva kivimuurin pätkä rajasi puutarhamaata, ja eteläisessä rannassa olevan kiviröykkiön kohdalla oli höyrylaivalaituri. Maastossa on vieläkin näkyvissä tyypillistä huviloiden puutarhakasvillisuutta, mm. syreeni-istutuksia, siperianhernepensasta sekä perennoja ja sipulikukkia.  

Päärakennuksen parina oli Lilla villan, jota vuokrattiin sodan jälkeen eteenpäin kesäksi kerrallaan. Arviolta vuonna 1933 valmistunut harjakattoinen huvila on saaressa edelleen, mutta se on jäänyt rapistumaan ilman käyttötarkoitusta ja ikkunat peitettyinä. Saaren pohjoisrannalla on saunarakennus, joka edustaa kansallisromanttista suuntausta. 

Malkasaari siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen vuonna 1965, jolloin siitä tuli retkeilysaari. Malkasaari on ollut aiemmin hyvin suosittu telttailusaari. Pitkäaikaistelttailu aiheutti saareen kuluneisuutta ja lieveilmiöitä, joten pysyvä telttailu ja siihen liittyvät rakenteet kiellettiin vuonna 2014. 

Uimaranta Malkasaaressa. Kuva: Helsingin kaupunki
Uimaranta Malkasaaressa

Tulevaisuus

Ajankohtaista vuonna 2023: Europan 17 -suunnittelukilpailu

Saari on yksi kansainvälisen Europan 17 -suunnittelukilpailun kohteista. Kilpailulla haetaan konseptia ja ilmettä saariston rantautumispaikoille ja niihin liittyville palveluille. Konseptista toivotaan helposti sovellettavaa ja saarten herkkää luontoa ja kulttuuriympäristöä huomioivaa.

Lisätietoa kilpailusta: https://www.europan-europe.eu/en

Helsingin kilpailuohjelma: https://europan.fi/wp-content/uploads/2023/03/FI-HELSINKI-COMPETITION_BRIEF.pdf

Ajankohtaista vuonna 2023: Saaret saavutettaviksi kutsuvenepalvelun avulla

Malkasaari on yksi saarista, joihin on suunnitelmissa järjestää vesiliikennettä Omastadi-rahoituksen ja kutsuvenepalvelun avulla kesällä 2023.

Lue lisää: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/86?

Ajankohtaista vuonna 2023: Saaristoon telttailemaan -hanke

Malkasaari on yksi saarista, joihin tehdään erilaisia retkeilymahdollisuuksia parantavia toimenpiteitä OmaStadi-rahoituksella kesällä 2022-2023.

Lue lisää: https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/186/results/127?

Malkasaari on metsätyypiltään kulutuskestävä saari, jossa on jo nykyään melko kattavat retkeilypalvelut. Vahvistetut polut ohjaavat hyvin kulutusta, jolloin saaren metsänpohjan kasvillisuus saadaan elpymään ja metsä uudistumaan. Saari soveltuu hyvin merellisten yrityspalvelujen järjestämiseen 

Saaren pohjoisosassa on arvokkaita lepakkoalueita, joten saarelle ei tule lisätä tarpeetonta valaistusta.


Saavutettavuuden kehittäminen

 • tutkitaan mahdollisuutta järjestää säännöllinen vesiliikenneyhteys 
 • tutkitaan mahdollisuutta järjestää esteetön vesiliikenneyhteys 
 • toteutetaan kivituhkapintainen, esteetön reitti saaren ympäri 

Potentiaaliset kehityskohteet

 • ekologiset majoituspalvelut ja leiritoiminta Lilla Villanissa. Palveluiden järjestämisessä voidaan hyödyntää aurinkosähköä ja muita sähkö- ja vesiverkosta riippumattomia ratkaisuja. Kaavassa osoitetulle matkailua palvelevien rakennusten korttelialueelle (RM-merkintä) järjestetään matkailuyrittäjähaku. Ennen rakennusten kunnostamista tai päätyjen ulkolaudoitukseen tehtäviä toimenpiteitä tulee tarkistaa lepakoiden mahdollinen esiintyminen ullakkotiloissa. 
 • puretun päärakennuksen pihapiirille laaditaan kasvillisuusinventointi ja kunnostussuunnitelma. Arvokkaan kedon kasvillisuus tulee ottaa huomioon pihapiiriä kunnostettaessa. 

Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Strang, J. 2016: Saaristounelmia Helsingissä – Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten historia. Antiikki-Kirja, Helsinki
 • Helsingin itäinen saaristo – kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Helsingin kaupunki 2017. (pdf)
 • Helsingin itäisen saariston lepakkoselvitys 2018 – Kallahdenselkä, Louesaari ja Pikku Niinisaari. (pdf)
 • ITÄISEN SAARISTON HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 METSO-INVENTOINTI. Helsingin kaupunki 2018. (pdf)