Pikku Niinisaari

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Pikku Niinisaari

Huvilasaari ja kehitettävä retkisaari

Pikku Niinisaari on huvilasaari, joka sijaitsee Helsingin ja Sipoon rajalla, lähellä Vuosaaren satamaa. Yli 30 hehtaarin kokoisena se on yksi itäisen saariston suurimpia saaria. Saaressa ei vielä ole retkeilijöille tarkoitettua laituria tai muita palveluita, mutta sillä on potentiaalia kehittyä upeaksi, luontoarvojen ehdoilla kehitettäväksi retkisaareksi. Kaupunki omistaa saaresta verrattain laajan, yhtenäisen alueen.


Palvelut

Pikku Niinisaaressa ei tällä hetkellä ole yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja palveluita. Saaren rantautumispaikkoja ja muita palveluita ollaan kehittämässä lähivuosina (arviolta vuosina 2023-2025).

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit: –

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat:

Sauna:

Keittokatos:

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä:

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

Telttailupaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu:

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito: Kaupungin omistamalla alueella sijaitsevat rakennukset (Fridhem) sisäisesti vuokrattu

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito:

Rakenteiden muutostarpeet: Uusi laituri tarvitaan, rantautumis- ja kiinnittäytymispaikka, mahdollisesti rakennettu tulipaikka.


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito:

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet: Opastaulut, taukopaikka.


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet:

Puhtaanapidon muutostarpeet:

LUONNONHOITO

Metsien hoito: LUMO-ohjelman mukaisesti saariston metsät jätetään pääsääntöisesti kehittymään luonnontilaan, mutta virkistysreittien varsia ja palvelualueita hoidetaan. Pikku Niinisaaressa ei ole tällaisia palvelualueita, eikä saaressa ole tehty hoitotöitä viime vuosina.

Metsien hoidon muutostarpeet: Tulevaisuudessa uusien virkistyspalveluiden myötä voi olla tarvetta poistaa yksittäisiä vaarallisen huonokuntoisia puita esimerkiksi reittien varrelta, rakennusten pihapiireistä sekä keittokatosten ja laitureiden lähiympäristöstä.

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet: Luonnonsuojelualueen hoitosuunnitelman laatiminen. Pikku Niinisaaressa on tarvetta vieraslajien torjunnalle, sillä saaressa on kurtturuusuesiintymiä. Torjuntaa jatketaan vuosittain pitkäjänteisesti, kunnes kasvustot on kokonaan saatu poistettua.


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho:

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:

KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset:

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA

Luonnonsuojelualueelle kohdistuvista hoitotoimenpiteistä sovitaan tarvittaessa (toimenpiteestä riippuen) ELY:n kanssa


Luonto ja maisema

Rantoja, merellisiä maisemia ja luonnonsuojelualuetta

 • etelä- ja lounaisrannat pääosin kivikkoisia
 • etelärannan keskiosassa matala luonnonhiekkalahti ja kallioalueita
 • eteläosan hiekkaranta uhanalainen luontotyyppi (uhanalaisuusluokaltaan erittäin uhanalainen, arvoluokka I, edustavuudeltaan hyvä)
 • Helsingin omistaman alueen luoteiskulmassa luonnonsuojelualue, jonka rauhoituksen tavoitteena turvata arvokas rantaniitty ja linnusto. Kalastus ja vesialueella liikkuminen kielletty 1.4.–15.8., maa-alueella liikkuminen kielletty osoitettujen reittien ulkopuolella.
 • rantaniitty ruovikoitumassa
 • arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde (1.lk): osa tästä merenrantaniitystä myös luonnonsuojelulain mukaista suojeltua luontotyyppiä
 • saaren huvilat ja heikko saavutettavuus ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, millainen saaren luonto on nyt

Satama-alue luo omaleimaista tunnelmaa

 • Vuosaaren sataman melu kuuluu varsinkin saaren pohjois- ja koillispuolelle
 • isot alukset purjehtivat läheltä ohi
 • ainutlaatuiset näkymät satama-alueelle

Metsäinen saari geologisilla arvoilla

 • kaksi geologisesti tai geomorfologisesti arvokasta kohdetta: tuffiitista koostuva kallioalue (2 lk.) sekä kolmen lohkareen kalkkikiviesiintymä etelärannalla (2 lk.)
 • alueen lounaisosassa kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää, paikoin runsaasti lahopuita
 • koillispuolen metsät kuivia kankaita ja kalliometsiä
 • keski- ja pohjoisosassa lehtomaista kangasta ja varpukorpea
 • kaupungin omistamat metsäalueet edustavat kangasmetsien uhanalaisia luontotyyppejä, arvioitu edustaviksi
 • kangasmetsien luontotyypit sekä tuoreet keskiravinteiset lehdot vaarantuneita (VU), kuivat kankaat ja varpukorvet uhanalaisia (EN)

METSO-kriteerit täyttävää metsää

 • kaupungin omistamista metsistä suurin osa täyttää METSO I- tai II-luokan kriteerit
 • näistä metsistä valtaosa on ”runsaslahopuustoiset kangasmetsät”-luokassa
 • paikoin metsissä oli kookasta (puustossa läpimitaltaan yli 20 cm paksuja runkoja), luonnon monimuotoisuutta lisäävää lahopuuta yli 10 m3/ha
 • toiseksi eniten alueelta luokiteltiin METSO-elinympäristöluokkaan ”monimuotoisuudelle merkittävä metsäinen kalliokohde” kuuluvia metsiä
 • myös kaksi korveksi luokiteltua kohdetta, joista saaren eteläisen hiekkarannan yläosassa sijaitsevassa esiintyy järeää tervaleppää

Metsät arvokkaita lepakoiden kannalta

 • 2. luokan lepakkoalue
 • toistuvia havaintoja viiksisiipoista, alueella havaittu myös pohjanlepakoita, siippoja ja pikkulepakoita.

Historia

Pikku Niinisaari oli Länsisalmen kylän yhteismaata, kunnes se jaettiin palstoiksi vuonna 1859. Saaren suojaisammalle pohjoispuolelle rakennettiin kalastajatorppia, joista monet ovat yhä olemassa, muun muassa laajempi kalastajayhdyskunnan mökkiryhmä saaren pohjoisrannalla. 1900-luvun alkupuolelta lähtien saareen rakennettiin kesähuviloita.

Monen huvilan yhteydessä on ollut laajoja ja komeita puutarhoja, joista osa on edelleen hoidettuina pihoina, osa villiintynyt. Vanhoissa pihapiireissä on villiintyneitä perennoja, mm. akankaalia, vuohenkelloa, kotkansiipeä, iiriksiä, unikkoja, mehikasveja, maksaruohoja, syreenejä, hernepensasta sekä vaahteroita, lehmuksia ja jopa vanhoja suurikokoisia hevoskastanjoita. Maastossa näkyy myös puutarhojen vanhoja kivirakenteita kuten kiviaitoja, -portaita, -pengerryksiä ja kulkuväyliä.


Tulevaisuus

Pikku Niinisaaressa ei tällä hetkellä ole julkisia virkistyspalveluja, ja saaren yleinen virkistyskäyttö on vähäistä. Saari kuitenkin soveltuu kokonsa, mielenkiintoisen maastonsa ja monipuolisen upean luontonsa vuoksi hyvin virkistysalueeksi, kunhan virkistyskäyttöä ohjataan pois saaren herkimmiltä luontoalueilta. Esimerkiksi hiekkarannalle ei esitetä uusia virkistyspalveluita.

Koska palveluita ei vielä ole, tarvitaan riittävästi investointeja sekä resursseja saarenkunnossapidon järjestämiseen, jotta retkeilypalvelut saadaan uuden käytön mukaiselle tasolle.

Vuosaaren sataman ja laivaväylän läheisyys asettaa tiettyjä reunaehtoja saaren kehittämiselle muun muassa melun ja aallokon vuoksi. Siksi saarta kehitetään pääosin päiväretkikohteena, ja rantautumispaikka on sijoitettu saaren eteläpuolelle.

Vuonna 2023 Pikku Niinisaari oli yhtenä suunnittelukohteena Europan 17 -kilpailussa


Saavutettavuuden kehittäminen

 • Saaren etelärannalle rakennetaan uusi julkinen retkilaituri. Tavoitteena on saada myös kutsuvenetyyppinen vesitaksiliikenne saareen.
 • Saareen tehdään kiertoreitti, joka pohjautuu osin nykyisiin polkuihin, osin uusiin polkumaisiin jaksoihin ja kalliojaksoilla esim. maalitäplämerkintöihin
 • Reitit toteutetaan kapeina (leveys n. 1,5 m) ja metsäpolkumaisina. Reitti merkitään maastoon opastein sekä julkisten laitureiden yhteyteen sijoitettuihin infotauluihin.
 • Saaren reiteillä kulku ohjataan viereisen luonnonsuojelualueen länsi- ja pohjoispuolitse ja suojelualueen rajat merkitään selvästi maastoon.

Potentiaaliset kehityskohteet

 • Pikku Niinisaarelle laaditaan suunnitelma (HKS) siitä, miten saaren virkistyskäyttöä tulisi ohjata luonnonsuojelualueen luontoarvojen turvaamiseksi. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi se, millaisia rakenteita ja opasteita kulunohjaukseen tarvitaan.
 • Suojelualueen rajamerkintöjä puuttuu
 • Ylläpidon tahoista sovittava.
 • Suunnitteilla oleskelu- ja ruokailupaikka pöytäpenkkiryhmineen ja grillikatoksineen rantautumispaikan yhteyteen
 • Kaupungin omistamien kiinteistöjen soveltuvuutta pienimuotoiseen yrityskäyttöön kuten kahvilatoimintaan tutkitaan
 • Saaresta laaditaan kartta, tarvittavat opasteet ja infotaulut
 • Kaupungin omistamat yleiset retkeilyyn varatut julkiset alueet merkitään maastoon selvästi
 • Puuhuolto olisi tarpeen
 • Saaren kehittämisestä laaditaan tarkempi toteutussuunnitelma.

Lähteet ja lisätiedot

 • Helsingin itäisen saariston hoito- ja kehittämissuunnitelma 2021-2030. (pdf)
 • Helsingin itäinen saaristo – kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet. Helsingin kaupunki 2017. (pdf)
 • Helsingin itäisen saariston lepakkoselvitys 2018 – Kallahdenselkä, Louesaari ja Pikku Niinisaari. (pdf)
 • ITÄISEN SAARISTON HOITO- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2018 METSO-INVENTOINTI. Helsingin kaupunki 2018. (pdf)