Pitkärivi

Päivitetty 26/02/2024

> Saarikortit / Pitkärivi

Arvokas luontokohde ja loppukesän retkeilyyn soveltuva jokamiessaari

Pitkärivi on hieman yli kahden hehtaarin kokoinen, linnustollisesti ja kasvillisuudeltaan arvokas luoto, joka sijaitsee ulkosaariston ja avomeren taitteessa. Saari on hyvin luonnontilainen, eikä siellä ole virkistyspalveluita tai rakenteita. Saarta käytetään päiväretkeilyyn, mutta kävijöitä on verrattain vähän.


Palvelut

Saari on linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), ja siksi saarella käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikaan huhti-heinäkuussa.

Saarikorttien rakenne ja lukuohje

Vesiliikenneyhteydet:

Laiturit:

*maksulliset laiturit:

Rantautumis- ja kiinnittäytymispaikat: -(Rantautumista tulee välttää lintujen tärkeimpään pesimäaikaan)

Sauna:

Keittokatos:

Rakennettu tulipaikka:

Hiiligrilli:

Polttopuuhuolto:

WC/käymälä:

Jätehuolto: – (roskattoman retkeilyn periaate)

Kaivo:

Taukopaikka:

Telttailupaikka:

*maksulliset telttailupaikat:

Opastaulu:

Reitit:

Luontopolku:

Esteettömät palvelut:

Muut palvelut:


Kunnossapidon toimenpiteet ja muutostarpeet

RAKENNUKSET

Rakennusten kunnossapito:

Rakennusten muutostarpeet:


RAKENTEET

Rakenteiden kunnossapito: Ei rakenteita.

Rakenteiden muutostarpeet:


VARUSTEET JA KALUSTEET

Varusteiden ja kalusteiden kunnossapito: Ei varusteita ja kalusteita.

Varusteiden ja kalusteiden muutostarpeet:


PUHTAANAPITO

Puhtaanapidon toimenpiteet: Ei puhtaanapitoa.

Puhtaanapidon muutostarpeet: Saaren länsiosan ja itäosan kallioalueella vanhojen luvattomien nuotiopaikkojen lähialueella on jonkin verran roskaisuutta.

LUONNONHOITO

Metsien hoito:

Metsien hoidon muutostarpeet:

Niittyjen hoito:

Niittyjen hoidon muutostarpeet: –


KUNNOSSAPIDON ROOLIT

Vastuutaho: KYMP Kaupunkiympäristön toimiala/Rya/yleisten alueiden kunnossapito.

Sisäiset yhteistyötahot:

Muut toimijat:

Käytännön toteutus:

KUSTANNUKSET

Nykyiset kunnossapidon kustannukset: Ei kustannuksia.

Arvio muutostarpeiden kustannuksista:

LISÄTIETOA

Luoto on linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), ja siksi luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikaan huhti-heinäkuussa. Saaressa on myös lajistoltaan rikas kasvillisuus.


Luonto ja maisema

Kallioinen ja loivapiirteinen saari ulkosaaristossa

  • pitkänomainen, kolmesta kallioisesta osasta muodostuva saari
  • länsiosa laakeaa avokalliota
  • maasto rikkonaista, kivikkoista ja melko vaikeakulkuista
  • rantautuminen vaikeaa

Vähäpuustoinen, mutta kasvillisuudeltaan ja linnustoltaan rikas saari

  • 113 eri putkilokasvia löydetty, arvokas kasvillisuus ja kasvistokohde (2 lk.)
  • kalliperä amfiboliittia ja metalvulkaniittia
  • linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), suurin pesimätiheys saaren länsipuoliskolla
  • kuuluu luontotyypiltään lintusaariin, jotka ovat vaarantuneita (VU)
  • karut kallikedot saaren itäosassa äärimmäisen uhanalaisia (CR), edustavuudeltaan kohtalaisia
  • kivikkoiset niittyrannat ja merenrantojen kalliolammikot silmälläpidettäviä (NT)


Tulevaisuus

Saareen ei esitetä mitään virkistyspalveluja. Pitkärivi sijaitsee kaukana ulkosaariston laidalla ja on maastoltaan vaikeakulkuinen. Se ei ole otollinen kohde laajempaan virkistyskäyttöön.

Saarella pesii reilusti yli sata paria lintuja ja pesimäaikana häiriötä tulee pyrkiä opastuksen ja valistuksen keinoin rajoittamaan.

Luoto on linnustollisesti arvokas kohde (1 lk.), ja siksi luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikaan huhti-heinäkuussa. Saarella pesii reilusti yli sata paria lintuja ja pesimäaikaista häiriötä tulee pyrkiä opastuksen ja valistuksen keinoin rajoittamaan. Erilaisissa infomateriaaleissa tulee tuoda esille saaren runsas pesimälinnusto. Saaressa on myös lajistoltaan rikas kasvillisuus.