Metsien kasvillisuus

  • Tila: Luonnos
  • Päivitetty: 3.3.2023
  • Luotu: 22.9.2017

Metsien kasvillisuus on monipuolista ja sisältää parhaimmillaan puita, pensaita, vapukasveja, metsäympäristöön soputuneita ruohovartisia kasveja, heiniä, sammalia ja jäkäliä. Metsiä hoidetaan tavoitteena turvata puuston elinvoimaisuus, luonnon monimuotoisuus, virkistys- ja ulkoilukäyttö sekä säilyttää kaukomaisemia ja luoda pienmaisemia polkujen varsille. Helsingin monien kartanopuistojen ja puulajipuistojen historiallisia arvoja ja monipuolista kasvilajistoa vaalitaan. Monen ikäinen ja tiheydeltään vaihteleva metsäympäristö tarjoaa suojaa linnustolle, lepakoille ja muille eliöille kuten sienille ja hyönteisille. Tässä esitetään ohjeita lähimetsiin (puistometsät, lähivirkistysmetsät), ulkoilu- ja virkistysmetsiin (ulkoilumetsät ja retkeilymetsät), suojametsiin ja arvometsiin. Lisäksi metsäiset katuviheralueet jaetaan kahteen luokkaan, katumetsiköt ja katusuojametsiköt.